• welcome

  FREE SHIPPING BY COURIER All prices include delivery

  Minimum order 1 box of 24 beers

  Buy 48 beers - Save 10% 72 + beers - Save 15%

  Croatia
  is set as shipping country.

  Op?i uvjeti kori?tenja i GDPR

  Op?i uvjeti kori?tenja

  1. Op?e odredbe

  THE BIRD d.o.o. sa sjedi?tem u Zagrebu,?Kanalski put 1,OIB: 79306528836 (dalje u tekstu THE BIRD)?pru?a interaktivnu online uslugu putem internetskih stranica na domeni www.thegarden.hr. Usluga se sastoji od pru?anja informacijskih usluga i upravljanja sadr?ajem. Pod pojmom ?Internetske stranice“ u ovim Uvjetima kori?tenja podrazumijevaju se sve Internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.thegarden.hr Za potrebe ovih op?ih odredbi terminsko kori?tenje pojma ?internetske stranice dru?tva THE BIRD“ smatraju se sve sve internetske stranice koje se nalaze unutar domene www.thegarden.hr. Ovi Uvjeti kori?tenja propisuju uvjete i pravila koji se odnose na kori?tenje Internetskih stranica od strane Krajnjih korisnika. Ovi op?i uvjeti kori?tenja ne odnose se na kupnju karata za festivale, pla?anje smje?taja te kupnju svih proizvoda izuzev limenki piva, staklenki piva, piva u kegovima te ?a?a za pivo sa otisnutim robnim ?igom ?The Garden Brewery“. Predmetne transakcije regulirane su zasebnim uvjetima kori?tenja.

  Kori?tenjem i pristupom ovim Internetskim stranicama (izuzev u slu?aju prvog ?itanja ovih Uvjeta), Krajnji korisnici izjavljuju da su pro?itali i razumjeli Uvjete kori?tenja, da su s istim upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na kori?tenje Internetskih stranica u skladu s njima.

  Pravo kori?tenja Internetskih stranica nije prenosivo na druge fizi?ke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je osobno odgovoran za za?titu povjerljivosti zaporki (lozinki), na mjestima gdje one kao takve postoje.

  Krajnji korisnik je upoznat sa ?injenicom povremenih prekida, nedostupnosti i/ili isklju?enja usluga (rutinsko odr?avanje isl.), doga?aja vi?e sile te THE BIRD ne odgovara za bilo kakav gubitak podataka do kojeg mo?e do?i za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se sla?e i prihva?a da zbog navedenih razloga pristup Internetskim stranicama mo?e biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isklju?en.

  Informacije na ovoj web stranici mogu sadr?avati tehni?ke neto?nosti ili tipografske pogre?ke. THE BIRD ne izjavljuje niti jam?i, izri?ito niti pre?utno, da je sadr?aj Internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili a?uriran; da ?e Internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspolo?ive, te da ne?e prouzro?iti ?tetu korisnicima, registriranim korisnicima ili tre?im osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izri?ito prihva?a kori?tenje ove Internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost te snosi isklju?ivo sve eventualne tro?kove vezane uz odr?avanje ili popravak ra?unalne opreme. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isklju?ivo na proizvode ili usluge koje pru?a THE BIRD.

  THE BIRD pridr?ava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uklju?uju?i, ali bez ograni?enja, sadr?aj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili kori?tenje stranica. THE BIRD je ovla?ten prestati objavljivati bilo koji dio/vrstu informacija te promijeniti ili ukinuti bilo koji na?in prijenosa podataka, mo?e promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Informacije mogu biti promijenjene bez prethodne obavijesti. THE BIRD mo?e tako?er u bilo koje vrijeme napraviti pobolj?anja i/ili promjene na proizvodima i/ili programima opisanim u ovim informacijama, bez prethodne obavijesti. Ukoliko Korisnik ne prihva?a Uvjete kori?tenja, obvezan je suzdr?ati se od uporabe i kori?tenja Internetskih stranica.

  THE BIRD pridr?ava pravo revidirati Uvjete kori?tenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup Internetskim stranicama bez prethodne obavijesti.

  2. Promjena uvjeta kori?tenja

  THE BIRD zadr?ava pravo u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta kori?tenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila kori?tenja stupit ?e na snagu odmah u trenutku objavljena istih na internet stranicama. Bilo kakvo kori?tenje ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat ?e se kao prihva?anje tih promjena.

  Korisnik se obvezuje povremeno iznova pro?itati Uvjete kori?tenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Uvjeta kori?tenja, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihva?a. Isklju?ujemo odgovornost za bilo kakvu ?tetu prouzro?enu korisnicima, registriranim korisnicima ili tre?im osobama uslijed takvih izmjena.

  3. Ra?unalna oprema

  Krajnji korisnik je isklju?ivo i jedino odgovoran za nabavu, kori?tenje i odr?avanje svoje ra?unalne opreme, uklju?uju?i ali ne i ograni?eno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i kori?tenje Internetskih stranica dru?tva THE BIRD te sve sa tim povezane tro?kove. THE BIRD nije odgovoran za bilo kakva o?te?enja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica kori?tenja ovih Internetskih stranica.

  4. Pona?anje krajnjeg korisnika

  Ove Internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadr?ane, ili na drugi na?in dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama privatno su vlasni?tvo dru?tva THE BIRD.

  Sva me?usobna interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s Uvjetima kori?tenja te se od korisnika zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s kori?tenjem ovih Internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

  Zabranjeno je objavljivanje, kori?tenje, preno?enje, slanje i razmjena materijala i sadr?aja kojima se naru?avaju ili ugro?avaju privatnost, vulgarni, ili na drugi na?in nepo?eljni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugro?avaju i/ili kr?e prava drugih, a naro?ito materijale i sadr?aje koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugro?avaju?i, uvredljivi, klevetni?ki, koji vrije?aju va?e?e pravne propise Republike Hrvatske, posebno nezakonitih, la?nih odnosno neistinitih, obmanjuju?ih, uvredljivih, klevetni?kih, vulgarnih, opscenih, prijete?ih, uznemiruju?ih, rasisti?kih ili ?ovinisti?kih sadr?aja, sadr?aja koji vrije?aju prava intelektualnog vlasni?tva tre?ih osoba, sadr?aja kojima se neovla?teno otkrivaju osobni podaci ili se vrije?a pravo na osobnost tre?ih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadr?aja, te sadr?aja kojima se mo?e nanijeti ?teta dru?tvu THE BIRD i povezanim dru?tvima, drugim korisnicima ili tre?im osobama, ?to uklju?uje, izme?u ostaloga, sadr?aje kojima se poti?e na pona?anje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povla?i gra?ansku odgovornost ili na drugi na?in kr?e bilo koji propis te koji, bez izri?itog, prethodnog, pisanog odobrenja dru?tva THE BIRD, sadr?i ogla?avanje ili ponudu bilo ?ijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove Internetske stranice za ogla?avanje ili izvo?enje bilo kakve komercijalne, vjerske, politi?ke, ili nekomercijalne promid?be, uklju?uju?i pozivanje korisnika ovih Internetskih stranica na to da postanu ?lanovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju dru?tvu THE BIRD.

  Bilo kakvo pona?anje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni dru?tva THE BIRD ograni?ava ili onemogu?uje bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika u kori?tenju Internetskih stranica strogo je zabranjeno.

  5. Intelektualno vlasni?tvo

  Ove Internetske stranice sadr?e materijale za?ti?ene autorskim pravom, ?igom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizi?kih ili pravnih osoba, uklju?uju?i, ali bez ograni?enja na, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadr?aj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crte?i, audio i video materijali idr.) za?ti?eni znakovi proizvoda i usluga (?igovi), logotipi, te drugi sadr?aji koji se nalaze na Internetskim stranicama isklju?ivo su pravo dru?tva THE BIRD, ili se koriste uz izri?ito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na ?igovima i/ili dizajnu. Ako nije druga?ije navedeno, svi drugi ?igovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasni?tvo su njihovih nositelja. Dru?tvo THE BIRD je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapre?enjem takvog sadr?aja, kao i prava u vezi s originalnim sadr?ajem.

  Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, preno?enje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi na?in ovih internetskih stranica bez izri?itog pisanog odobrenja dru?tva THE BIRD strogo je zabranjeno.

  Bilo kakvo kr?enje ovih uvjeta koje mo?e imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava ?iga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasni?tva te mo?e dovesti do pokretanja gra?anskih, trgova?kih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekr?ajnog progona protiv po?initelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskori?tavanje preuzetog materijala bez izri?itog pisanog odobrenja dru?tva THE BIRD i nositelja autorskog prava.

  Krajnji korisnik mo?e preuzimati, ispisivati i spremati materijale za?ti?ene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Kori?tenje i ispisivanje sadr?aja s Internetskih stranica dopu?teno je isklju?ivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

  Krajnji korisnik se obvezuje da ne?e na ovim Internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi na?in ?initi dostupnima bilo kakav materijal koji podlije?e autorskom pravu, ?igu, ili drugim pravima intelektualnog vlasni?tva, bez izri?itog odobrenja nositelja tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isklju?ivo odgovoran za ?tetu koja mo?e nastati povredama autorskih prava, zlouporabom ?iga i drugih prava intelektualnog vlasni?tva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

  THE BIRD ne snosi obvezu izvje??ivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomo?i u odre?ivanju je li odre?eni materijal podlo?an autorskom pravu.

  Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetskih stranica, Krajnji korisnik jam?i pod kaznenom i materijalnom odgovorno??u da je nositelj prava na tim materijalima te daje izri?ito dru?tvu THE BIRD besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i kori?tenja, objavljivanja, umno?avanja, reprodukcije, modificiranja, prilago?avanja, distribucije objavljivanja, prevo?enja i/ili distribucije takvog materijala (djelomi?no ili u cijelosti) na podru?ju cijelog svijeta neodre?eno vremenski i u trajanju. Krajnji korisnik tako?er daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu.

  Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist dru?tva THE BIRD, kao i njenih podru?nica, povezanih dru?tava i tre?ih pru?atelja usluga i licenciranih dru?tava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

  6. Licence i ?igovi

  Objavom na ili putem Internetskih stranica Krajnji korisnik je dru?tvu THE BIRD dao besplatnu, neograni?enu prostorno i vremenski licenciju za kori?tenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilago?avanje, prevo?enje, distribuciju, provo?enje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela ve?e cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s vi?estrukim djeliteljima te licencije.

  Kori?tenjem ili pristupom ovoj stranici Korisnik ne stje?e, izri?ito ili pre?utno, nikakvu licencu ili pravo kori?tenja ?iga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada dru?tvu THE BIRD i/ili tre?oj osobi. Korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za po?tivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasni?tva u pogledu tih sadr?aja.

  7. Izjava o jamstvu i ograni?enje odgovornosti

  Krajnji korisnik se izri?ito sla?e da je kori?tenje ovih internetskih stranica isklju?ivo na odgovornost krajnjeg korisnika. Ni dru?tvo THE BIRD, njene podru?nice, mati?ne kompanije, kao ni jedan od njihovih zaposlenika, agenata, tre?ih pru?atelja usluga ili licenciranih tvrtki ne jam?e da uporaba ove internetske stranice ne?e biti prekinuta, ili da ?e biti bez gre?aka; niti jam?e za (i) posljedice koje mogu nastati uporabom ove internetske stranice, ili (ii) za to?nost, pouzdanost ili sadr?aj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

  Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve ?tete izravne ili neizravne, ili mogu?e ozljede uzrokovane bilo kakvim lo?im osobinama, gre?kom, izuze?em, prekidom, brisanjem, kvarom, ka?njenjem u radu ili prijenosu, ra?unalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, kra?om, uni?tenjem ili neovla?tenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim pona?anjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izri?ito potvr?uje da dru?tvo THE BIRD nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito pona?anje drugih korisnika ili tre?ih strana te da rizik od ?teta koji mo?e nastati kao posljedica navedenog u potpunosti le?i na krajnjem korisniku.

  Ni u kojem slu?aju dru?tvo THE BIRD, ili druga fizi?ka ili pravna osoba uklju?ena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internetskih stranica, ili s njima povezanog sadr?aja, kao i bilo koji softver, ne?e biti odgovorni za bilo kakvu ?tetu koja mo?e nastati kao posljedica kori?tenja, ili zbog nemogu?nosti kori?tenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izri?ito potvr?uje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadr?aj ovih internetskih stranica.

  Uz prethodno navedene uvjete, ni dru?tvo THE BIRD, niti vladaju?e dru?tvo, niti njene podru?nice, pru?atelji informacija, ili partneri koji ure?uju sadr?aj, ne?e biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogre?ke, neto?nosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovim internetskim stranicama, kao i za bilo kakvo ka?njenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potra?ivanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana ne?e biti odgovorna za bilo kakva potra?ivanja ili gubitke tre?e strane, uklju?uju?i i izgubljenu dobit.

  Dru?tvo THE BIRD nije odgovorno za bilo kakav sadr?aj koji korisnik, pretplatnik, ili neovla?teni korisnik mo?e postaviti na ove internetske stranice. Bilo kakav sadr?aj koji je postavljen, a koji je ili se mo?e smatrati neprikladnim mo?e u svakom trenutku biti uklonjen od strane dru?tva THE BIRD.

  THE BIRD zadr?ava pravo promjene, prilago?avanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadr?aja za koji ocijeni da je neprikladan. THE BIRD ni u kom slu?aju nije nikomu odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu ili posljedi?nu ?tetu od upotrebe ove ili drugih web stranica, uklju?uju?i, bez ograni?enja, gubitak dobiti, prekid u radu, gubitak programa ili drugih podataka na va?im sistemima za obradu podataka ili druga?ije, ?ak i kad smo izrijekom obavije?teni o takvim ?tetama.

  THE BIRD zadr?ava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisni?ke ra?une Krajnjeg korisnika u slu?aju bilo kakvog pona?anja Krajnjeg korisnika koje dru?tvo THE BIRD, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra da je neprihvatljivim, kao i u svakom slu?aju nepo?tivanja ovih Uvjeta od strane Krajnjeg korisnika. U slu?aju ukidanja zaporki ili Korisni?kih ra?una uvjeti ne?e prestati vrijediti izme?u Krajnjeg korisnika i THE BIRD.

  8. Nadzor

  THE BIRD ima pravo, ali ne obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadr?aj na ovim Internetskim stranicama, uklju?uju?i bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadr?ani kao dio ovih Internetskih stranica, kako bi osigurala sukladnost i po?tivanje ovih Uvjeta kori?tenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane dru?tva THE BIRD, kao i sukladnost s bilo kojim odgovaraju?im zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograni?enja od prethodno navedenih stavki, THE BIRD zadr?ava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, na?e da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima, ili za koji prona?e da je na drugi na?in upitan. THE BIRD nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadr?aje.

  THE BIRD ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi to?nosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primatelja. THE BIRD ne daje nikakva osiguranja da ?e bilo koji prijavljeni problemi biti rije?eni s upotrebom bilo kojih informacija koje THE BIRD daje. Dostavljanjem informacija, THE BIRD ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasni?tva.

  9. Privatnost

  Krajnji korisnik potvr?uje da su svi komentari, privatne poruke, forumi, chat sobe i/ili drugi na?ini slanja poruka ili me?usobnog komuniciranja (u tekstu dalje – Zajednice) javne, a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici dru?tva THE BIRD mogu nadzirati komunikacije krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopu?tenja.

  THE BIRD ne kontrolira i/ili autorizira sadr?aj, poruka ili informacija koje se mogu na?i u bilo kojim zajednicama te stoga nije odgovoran za bilo kakve radnje koje su posljedica sudjelovanja krajnjeg korisnika u bilo kojoj od Zajednica, uklju?uju?i odgovornost za mogu?e sporne sadr?aje.

  10. Tajnost podataka

  THE BIRD ne ?eli primati povjerljive ili informacije koje se ti?u vlasni?tva, od Korisnika, preko ove web stranice. Bilo koje informacije ili materijal koji se po?alje dru?tvu THE BIRD tretirati ?e se kao da NISU povjerljive. Slanjem nekih informacija ili materijala dru?tvu THE BIRD, kao Korisnik dajete dru?tvu THE BIRD neograni?enu i neopozivu licencu za upotrebu, kopiranje, prikaz, izvo?enje, mijenjanje, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija, te se tako?er sla?e da dru?tvo THE BIRD mo?e slobodno koristiti bilo koje ideje, koncepte, znanja ili tehnike u bilo koju svrhu.

  Me?utim, THE BIRD ne?e objaviti ime Korisnika ili na drugi na?in publicirati ?injenicu da mu je Korisnik poslao materijale ili druge informacije, osim ako: (a) dobijemo dozvolu Korisnika da koristimo va?e ime; ili (b) uz prethodnu obavijest Korisniku da ?e materijali ili druge poslane informacije na odre?eni dio ovih stranica, biti objavljeni ili na neki drugi na?in biti na njima upotrebljeno zajedno s va?im imenom; ili (c) smo obavezni to u?initi po zakonu.

  Bilo kakva vrsta komunikacije krajnjeg korisnika smatra se da nije povjerljiva. Ako odre?ene web stranice dozvoljavaju objavu komunikacija koje ?e dru?tvo THE BIRD tretirati kao povjerljive, ta ?injenica ?e biti navedena na tim stranicama.

  Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internetskim stranicama, Krajnji korisnik daje dru?tvu THE BIRD pravo kori?tenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, ogla?avanja, istra?ivanja tr?i?ta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu. Materijali koji su poslani ili dostupni putem Internetskih stranica nisu i ne?e se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim. Pru?anjem materijala putem Internetske stranice ovla??ujete dru?tvo THE BIRD i/ili njegova povezana dru?tva da ga neograni?eno koriste u bilo koje svrhe, uklju?uju?i umno?avanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili uporabu na bilo koji drugi na?in, bez obveze pla?anja bilo kakve naknade.

  11. Naknada ?tete

  Krajnji korisnik se sla?e da ?e obe?tetiti, i ne?e smatrati odgovornim dru?tvo THE BIRD, vladaju?e kompanije, njene podru?nice, njihove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom ?tete i tro?kova, uklju?uju?i tro?kove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

  12. Sadr?aj tre?ih strana

  THE BIRD, kao i pru?atelji Internetskih usluga (ISP), distributer je (a ne izdava?) sadr?aja koji pribavljaju tre?e strane i Krajnji korisnici. Bilo kakva mi?ljenja, savjeti, izjave, usluge, ponude, ili druge informacije ili sadr?aj postavljeni od tre?ih strana, uklju?uju?i javne pru?atelje informacija, ili bilo koje krajnje korisnike, dolaze od odgovaraju?ih autora ili distributera, a ne od dru?tva THE BIRD, niti tre?i pru?atelji informacija ne jam?i za to?nost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadr?aja, kao ni njegove mogu?nosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju odre?enu namjenu.
  Informacije dostupne na Internetskim stranicama, a koji predstavlja mi?ljenja i ocjene odgovaraju?eg pru?atelja informacija, krajnjeg korisnika, ili drugog korisnika koji nije u ugovornom odnosu s dru?tvom THE BIRD, isto ne autorizira te stoga ne mo?e biti odgovorna za to?nost ili pouzdanost bilo kojeg mi?ljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na internetskim stranicama, od strane bilo koga tko nije ovla?teni zaposlenik dru?tva THE BIRD, ili koji ne djeluje po slu?benoj du?nosti. Ni pod kojim uvjetima dru?tvo THE BIRD ne?e biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili ?tetu nastalu tim ?to se krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem Internet stranica. Na Krajnjem korisniku le?i sva odgovornost ocijeniti to?nost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mi?ljenja, stava, savjeta ili drugog sadr?aja koji je dostupan putem internetskih stranica.

  Internet stranice dru?tva THE BIRD sadr?e veze na web stranice tre?ih strana koje odr?avaju drugi pru?atelji sadr?aja. Ove veze su postavljene samo radi prakti?nosti, a ne kao potvrda od strane dru?tva THE BIRD sadr?aja na stranicama tre?ih strana te THE BIRD izri?ito opovrgava bilo kakvu povezanost sa sadr?ajem ili to?no??u materijala na internet stranicama tre?ih strana.

  13. Ni?tetne odredbe

  U slu?aju ni?tetnosti pojedinih odredbi Uvjeta kori?tenja, takva ni?tavost ne?e utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, i preostali dijelovi ovih Uvjeta ?e ostati na snazi.

  14. Odricanje od prava

  Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovog Uvjeta, to se ne?e smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budu?nosti, kao ni bilo kojih drugih Uvjetima navedenih prava.

  15. Rje?avanje sporova

  Za sve ?to nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
  Sve sporove iz ovog Ugovora ugovorne strane poku?at ?e rije?iti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati, kao posljedica kori?tenja ovih Internetskih stranica, u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provo?enjem, u nadle?nosti su suda u Zagrebu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

  16. Primjena uvjeta kori?tenja

  Ovi uvjeti kori?tenja primjenjuju se od 15.10. 2016. godine do opoziva od strane dru?tva THE BIRD.


  Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka

  1. Uvodne odredbe

  Pristupanjem i/ili uporabom Internetskih stranica dru?tva THE BIRD, Korisnik potvr?uje da je pro?itao, razumio te da je suglasan s Uvjetima povjerljivosti podataka i na?inima uporabe THE BIRD Internetskih stranica. Ukoliko Korisnik s istim ?nije suglasan, du?an se suzdr?ati od kori?tenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti Internetske stranice dru?tva THE BIRD.

  2. Promjene povjerljivosti podataka

  THE BIRD je ovla?ten izmijeniti Izjavu o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na THE BIRD Internetskim stranicama. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskim stranicama. Bilo kakvo kori?tenje ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat ?e se kao prihva?anje tih promjena.

  Korisnik se obvezuje povremeno iznova pro?itati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihva?a. Isklju?ujemo odgovornost za bilo kakvu ?tetu prouzro?enu korisnicima, registriranim korisnicima ili tre?im osobama uslijed takvih izmjena.

  3. Vrste prikupljenih informacija i uporaba prikupljenih informacija

  THE BIRD prikuplja osobne informacija koje identificiraju Korisnike Internetskih stranica. Kada se Korisnik uklju?i u odre?ene aktivnosti na THE BIRD Internetskim stranicama, kao ?to su otvaranje korisni?kog ra?una, pretplata na newsletter, objavljivanje sadr?aja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, sudjelovanje u natjecanjima u organizaciji THE BIRD, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija dru?tvu THE BIRD, tra?enje informacija o proizvodima dru?tva THE BIRD, postavljanje video zapisa, THE BIRD mo?e zatra?iti od Korisnika pru?anje odre?enih informacija o sebi. Korisnik nije du?an uklju?iti se u navedene aktivnosti. Ukoliko se Korisnik odlu?i uklju?iti, THE BIRD je ovla?ten zatra?iti osobne informacije: ?ime i prezime, adresa (uklju?uju?i po?tanski broj), e-mail adresa, telefonski broj.

  THE BIRD je ovla?ten koristiti osobne informacije Korisnika kako bi vam ponudio proizvode i usluge, organizirao natjecanja, unaprijedio rad Internetskih stranica, pobolj?ao ogla?iva?ke i promocijske napore, analiziralo uporabu Internetskih stranica, pobolj?ao ponudu proizvoda i usluga te ispitao va?e iskustvo s tre?im stranama.? THE BIRD je izri?ito ovla?ten koristiti komentare Korisnika ?kako bi druge korisnike obavijestio o proizvodima. Takav komentar mo?e biti objavljen u THE BIRD ogla?iva?kim materijalima na Internetskoj stranici. Osim toga, ako koristite Internetske stranice dru?tva THE BIRD za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, THE BIRD je ovla?ten pohraniti osobne informacije Korisnika i primatelja. THE BIRD je ovla?ten koristiti osobne informacije Korisnika za rje?avanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta, po?tivanje ugovora, uklju?uju?i Uvjete kori?tenja i Izjave o povjerljivosti podataka THE BIRD Internetskih stranica, po?tivanje odgovaraju?ih zakona te suradnju sa slu?bama za provo?enje zakona.

  THE BIRD je ovla?ten prikupljati informacije koje ne identificiraju specifi?nog Krajnjeg korisnika, uklju?uju?i Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja Internetske stranice dru?tva THE BIRD, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napu?tanja THE BIRD Internetske stranice, vrsta pretra?iva?a kojeg Korisnik koristi te Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu. Ovla?teni pru?atelji usluga i ogla?iva?i, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete THE BIRD Internetske stranice, putem ?kola?i?a“ i ?drugih alata. THE BIRD koristi takve podatke isklju?ivo za rje?avanje problema, administriranje Internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa slu?bama za provo?enje zakona.

  Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije su odre?ene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pru?i obvezne informacije za odre?enu aktivnost koja ih zahtijeva, ne?e mu biti dopu?teno uklju?ivanje u takvu aktivnost. THE BIRD ne?e prikupljati osobne podatke putem svojih internetskih? stranica i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektroni?ka adresa korisnika, osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi, registra na THE BIRD intenetskim stranicama ili isto u?ini putem ankete, suglasno??u i/ili ako tako dopu?taju va?e?i zakoni i propisi za za?titu osobnih podataka.

  4. Objavljivanje osobnih informacija

  THE BIRD ne?e dijeliti Identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no mo?e podijeliti informacije o Korisnicima povezanim tvrtkama koncerna ?iji je THE BIRD ?lan.

  THE BIRD pru?a odre?ene usluge i proizvode preko tre?ih strana. Tre?i pru?atelji usluga provode odre?ene aktivnosti u ime i za ra?un dru?tva THE BIRD?kao ?to su slanje i distribucija THE BIRD administrativnih i promocijskih e-mail poruka. THE BIRD mo?e podijeliti osobne podatke Korisnika s takvim Pru?ateljima usluga za ispunjavanje narud?bi, isporuku paketa, slanje zemaljske po?te i e-mail po?te, administriranje natjecanja, uklanjanje duplikata informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pru?anje usluga ogla?avanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu pla?anja kreditnim karticama, upravljanje Internetskim stranicama, rje?avanje problema, i pru?anje korisni?kih usluga.

  THE BIRD je ovla?ten otkriti informacije o Korisniku u svrhu za?tite dru?tva THE BIRD i za?tite drugih. THE BIRD je ovla?ten otkriti Identifikacijske osobne informacije Korisnika ?kad je opravdano o?ekivati da ?e njihovo otkrivanje pomo?i provo?enju zakona ili je nu?no kao posljedica sudskog naloga, da ?e osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o kori?tenju na?ih Internetskih stranica ili drugim ugovorima; ili za?tititi prava vlasni?tva ili sigurnosti ovih Internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.

  Ako Korisnik ne ?eli da se njegovi osobni podaci upotrebljavaju za podr?ku odnosa s kupcima (osobito za izravni marketing ili istra?ivanje tr?i?ta), THE BIRD ?e po?tovati Korisnikov izbor. Osobne identifikacijske podatke dru?tva THE BIRD ne prodaje ni ne plasira na tr?i?te tre?im osobama, osim THE BIRD pridru?enim dru?tvima.

  5. Nadopune i ispravljanje informacija

  Korisnik je ovla?ten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem e-mail poruke ili promjenom profila korisnika. U e-mail poruci Korisnik je du?an navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije ?eli nadopuniti. Korisnik tako?er mo?e svakodobno zatra?iti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisni?kom ra?unu. Korisnik je upoznat da THE BIRD ne mo?e izbrisati informacije povezane s pro?lim transakcijama na THE BIRD Internetskim stranicama.

  6. Izbor korisnika u vezi s prikupljanjem i uporabom informacija

  Korisnik ne mo?e isklju?iti primanje Administrativnih e-mail poruka koje se odnose na Korisni?ku aktivnost na Internetskoj stranici, i uklju?uju poruke u vezi s odre?enim Korisni?kim ra?unima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupnjom proizvoda i usluga. ?Korisnik ima mogu?nost zatra?iti promocijske e-mail poruke koje ogla?avaju proizvode u ponudi THE BIRD Internet prodavaonice, uklju?uju?i ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge povezanih tvrtki. THE BIRD ?alje promocijske e-mail poruke registriranim Korisnicima koji su odabrali su opciju primanja promocijskih poruka. Ukoliko Korisnik ne ?eli primati promocijske e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja mo?ete odabrati opciju otkazivanja primanja promocijskih e-mail poruka. U slu?aju kontaktiranja, Korisnik treba navesti ime i prezime, adresu, e-mail adresu i koju vrstu promocijskih e-mail poruka vi?e ne ?eli primati.

  7. Za?tita podataka

  Za za?titu osobnih podataka od slu?ajnog ili nezakonitog uni?tenja, gubitka ili izmjena te od neovla?tenog otkrivanja ili pristupa THE BIRD poduzima tehni?ke i organizacijske mjere sigurnosti.

  Korisnik mo?e pristupiti osobnim informacijama na THE BIRD Internetskim stranicama pomo?u zaporke i e-mail adrese. Korisniku se preporu?uje ne otkrivati zaporku tre?im osobama. Korisnik je upoznat s ?injenicom da niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje be?i?ne mre?e ne mo?e biti 100% siguran. Iako THE BIRD provodi komercijalno razumne za?titne mjere za za?titu podataka, ne mo?e jam?iti za?titu bilo koje informacije prenesene na, ili s na?e Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje tre?e strane koja takve informacije primi.

  8. Pra?enje podataka

  THE BIRD je ovla?ten pohranjivati na va?em ra?unalu ?kola?i?e“ koji sadr?e informacije o Korisniku koji se koriste radi u?tede vremena Korisnika za vrijeme kori?tenja Internetskih stranica dru?tva THE BIRD, radi pra?enja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pru?anja usluga prilago?enih svakom Korisniku te za kupnju. ?Kola?i?i“ tako?er prikupljaju neosobne informacije Korisnika. THE BIRD mo?e koristiti Tre?e agencije za ogla?avanje za prikazivanje oglasa na THE BIRD Internetskoj stranici. Kao dio njihove usluge Tre?e agencije mogu staviti odvojene ?kola?i?e“ na va?e ra?unalo, nad kojima THE BIRD nema pristup ili kontrolu. Korisnik ?mo?e urediti postavke pretra?iva?a kako bi odbio ?kola?i?e“, u kojem slu?aju se mo?e dogoditi da neki dijelovi THE BIRD Internetskih stranica mo?da ne?e pravilno raditi. THE BIRD mo?e koristiti i druge standardne tehnologije za pra?enje uporabe Internetskih stranica i promocija, te mo?e dozvoliti Tre?im pru?ateljima usluga kori?tenje ove metode u ime dru?tva THE BIRD.

  9. Povjerljivost podataka tre?ih internetskih stranica

  Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo na uporabu i objavljivanje informacija koje dru?tvo THE BIRD prikupljamo od Korisnika. Druge Internetske stranice kojima se mo?e pristupiti putem THE BIRD Internetskih stranica imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te na?inima njihovog kori?tenja i objavljivanja na njima. THE BIRD ne snosi odgovornost za na?ine i uvjete rada tre?ih strana.

  10. Maloljetnici

  Maloljetne osobe ne mogu putem internetskih sadr?aja kupovati robu i usluge dru?tva THE BIRD te je navedeno izri?ito zabranjeno. Dru?tvo THE BIRD ne odgovara za zlouporabu podataka i falsificiranje podataka sa ciljem kr?enja pozitivnih zakonskih normi a vezano uz kupnju i konzumaciju alkoholnih pi?a od strane maloljetnih osoba. Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isklju?ivo uz suglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. THE BIRD ne?e svjesno prikupljati ili zadr?avati informacije – osobne podatke djece mla?e od 14 godina bez inzistiranja na tome da pridobiju suglasnost roditelja, ako tako zahtijeva va?e?i zakon. Osobne podatke djeteta THE BIRD ?e upotrebljavat ili objavljivati samo ako tako dopu?ta zakon, uz suglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima ili za?tititi dijete.

  11. Primjena izjave

  Ova izjava primjenjuje se od 15.10.2016. do opoziva od strane dru?tva THE BIRD.


  GDPR

  GDPR (General Data Protection Regulation), odnosno Op?a uredba o za?titi osobnih podataka, jest uredba Europske unije koja regulira za?titu osobnih podataka i primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

  Na koga se odnosi GDPR?

  U THE BIRD-u GDPR se prvenstveno odnosi na privatne korisnike koji upotrebljavaju robu i usluge THE BIRD-a. No, uredba se odnosi i na poslovne korisnike kod kojih je mogu?e utvrditi o kojoj je privatnoj osobi rije?, npr. na obrtnike.

  Koje vrste osobnih podataka THE BIRD prikuplja?

  Uvijek prikupljamo samo one podatke koji su nam nu?ni za poslovanje, odnosno koji su nu?ni za postizanje odre?ene zakonite svrhe. THE BIRD nikada ne prikuplja neprimjerene podatke. Osobni podaci koje naj?e??e prikupljamo jesu ugovorni podaci. Ugovorne podatke dali ste nam pri sklapanju ugovora (to su mati?ni podaci, npr. ime i prezime, po?tanska adresa, OIB, datum ro?enja, podaci za kontakt).

  Koliko dugo THE BIRD ?uva va?e podatke?

  Podatke pohranjujemo i obra?ujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvr?enje odre?ene legitimne svrhe, osim ako je va?e?im propisima za pojedinu svrhu predvi?eno du?e ili kra?e vrijeme ?uvanja.

  Kako i u koju svrhu THE BIRD obra?uje va?e podatke?

  Va?e podatke prvenstveno obra?ujemo u svrhu sklapanja i izvr?enja ugovora. Upotrebljavamo ih radi provjere identiteta, pru?anja ugovorne usluge, obra?una i naplate tro?kova, dostave naru?enih proizvoda, kontaktiranja u vezi s pru?anjem usluge, te drugih radnji povezanih sa sklapanjem i izvr?enjem ugovora u skladu sa zakonom.

  Kome THE BIRD proslje?uje moje osobne podatke?

  THE BIRD ne prodaje osobne podatke korisnika nikome nikada niti ih proslje?uje i razmjenjuje s drugim pravnim ili privatnim osobama, osim ako postoji zakonska obveza ili izri?ito ovla?tenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva suda), ako za obavljanje pojedinih poslova anga?iramo drugu osobu kao tzv. podizvo?a?a (npr. dostava robe, tiskanje i dostava ra?una, odr?avanje sustava, proslje?ivanje agencijama za naplatu potra?ivanja) ili cesije, tj. ustupa tra?bine tre?im osobama na temelju ?lanka 80. Zakona o obveznim odnosima.


  Politika za?tite privatnosti korisnika

  Uvod

  THE BIRD d.o.o., Kanalski put 1, Zagreb (dalje: THE BIRD), pridaje osobitu pozornost za?titi osobnih podataka i privatnosti (dalje: za?tita privatnosti) svojih korisnika u skladu s va?e?im propisima i najboljom europskom praksom. Za?tita privatnosti korisnika THE BIRD-a sastavni je dio na?ih usluga i proizvoda te va?an ?imbenik korisni?kog iskustva.

  Politikom za?tite privatnosti korisnika THE BIRD-a (dalje: Politika) svojim korisnicima ?elimo pru?iti jasne informacije o obradi i za?titi njihovih osobnih podataka u THE BIRD-u te im omogu?iti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima.

  Politikom se ne umanjuju prava i ne uspostavljaju obveze korisnicima u odnosu na obradu osobnih podataka, a koje korisnici imaju na temelju va?e?ih propisa i mogu?ih ugovornih odredbi o za?titi osobnih podataka. Politika je jednostrani pravno obvezuju?i akt THE BIRD-a.

  1. Podru?je primjene
  2. Na?ela obrade osobnih podataka
  3. Kako prikupljamo osobne podatke
  4. Koje vrste osobnih podataka prikupljamo
  5. U koje svrhe upotrebljavamo prikupljene osobne podatke
  6. Kome se obratiti
  7. Izmjene, dopune i prijelazne odredbe Politike
  8. Primjena Politike

  1. Podru?je primjene

  Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika THE BIRD-a koje THE BIRD prikuplja, upotrebljava ili na drugi na?in obra?uje. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizi?ku osobu ?iji je identitet utvr?en ili se mo?e utvrditi, izravno ili neizravno (dalje u tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvr?ena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.

  Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak jest podatak koji je izmijenjen na na?in da se ne mo?e povezati s odre?enom fizi?kom osobom ili se ne mo?e povezati bez nerazmjernog truda pa se stoga, u skladu s va?e?im propisima, i ne smatra osobnim podatkom.

  Politika se primjenjuje na usluge i proizvode THE BIRD-a koji uklju?uju obradu osobnih podataka.

  THE BIRD je voditelj obrade u odnosu na osobne podatke svojih korisnika u smislu va?e?ih propisa o za?titi osobnih podataka.

  Politika se prvenstveno odnosi na fizi?ke osobe – kupce i dobavlja?e THE BIRD-a (dalje Korisnici) i/ili su zainteresirane za navedeno (dalje u tekstu: Potencijalni korisnici)

  2. Na?ela obrade osobnih podataka

  2.1. Povjerenje

  ?elimo biti pouzdan partner Korisnicima u za?titi njihove privatnosti i opravdati povjerenje koje su nam ukazali. Tako?er ?elimo biti potpuno transparentni i jasni u pogledu obrade osobnih podataka Korisnika. To je, me?u ostalim, i svrha ove Politike. Korisnici nam se uvijek mogu obratiti sa zahtjevom za izmjenu osobnih podataka koji se na njih odnose ili s o?itovanjem volje o tome u koje svrhe ?ele, odnosno ne ?ele da se njihovi podaci obra?uju.

  2.2. Zakonitost i najbolja praksa

  Pri obradi osobnih podataka postupamo u skladu sa zakonom, ali istovremeno nastojimo primjenjivati vi?e standarde i najbolju europsku praksu.

  2.3. Ograni?ena svrha obrade

  Osobne podatke prikupljamo i obra?ujemo samo u odre?enu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obra?ujemo na na?in koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije druga?ije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika.

  2.4. Smanjenje koli?ine podataka

  Uvijek upotrebljavamo samo one podatke Korisnika koji su primjereni i nu?ni za postizanje odre?ene zakonite svrhe, a ne i vi?e podataka od toga.

  2.5. Obrada u neimenovanu obliku

  Kad god je to mogu?e i opravdano, upotrebljavamo podatke u neimenovanu obliku. Podacima u neimenovanu obliku smatraju se prvenstveno anonimni podaci.

  2.6. Cjelovitost i povjerljivost

  Osobne podatke obra?ujemo na siguran na?in, uklju?uju?i za?titu od neovla?tene ili nezakonite obrade te od slu?ajnog gubitka, uni?tenja ili o?te?enja (npr. pristup osobnim podacima Korisnika imaju samo ovla?tene osobe kojima je to nu?no za obavljanje njihova posla, a ne i drugi zaposlenici).

  2.7. Kvaliteta osobnih podataka

  Pridajemo veliku va?nost kvaliteti podataka koje obra?ujemo. Osobni podaci koje obra?ujemo moraju biti to?ni, potpuni i a?urni kako bismo osigurali maksimalnu za?titu podataka Korisnika i sprije?ili eventualne zloupotrebe. Zato nam je va?no da nas Korisnik o svakoj promjeni podataka obavijesti odmah ili u najkra?em roku.

  2.8. Ograni?eno vrijeme pohrane

  Podatke Korisnika pohranjujemo i obra?ujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvr?enje odre?ene legitimne svrhe, osim ako va?e?im propisima nije za pojedinu svrhu predvi?eno du?e ili kra?e vrijeme ?uvanja ili u drugim slu?ajevima izri?ito propisanim zakonom.

  3. Kako prikupljamo osobne podatke

  Podatke prikupljamo prvenstveno izravno od Korisnika ili Potencijalnog korisnika, i to na na?in da nam ih oni dostave.

  Prikupljamo podatke koji nastanu automatski kad Korisnik upotrebljava usluge i/ili proizvode THE BIRD-a.

  Preduvjet za svako prikupljanje osobnih podataka Korisnika jest postojanje odgovaraju?e pravne osnove utemeljene na zakonu.

  4. Koje vrste osobnih podataka prikupljamo

  Prikupljamo samo one podatke koji su nu?ni za postizanje odre?ene zakonite svrhe.

  5. U koje svrhe upotrebljavamo prikupljene osobne podatke

  THE BIRD podatke korisnika prikuplja i obra?uje (dalje: upotrebljava) prvenstveno u svrhe sklapanja i izvr?enja ugovora izme?u Korisnika i THE BIRD-a. To osobito uklju?uje upotrebu podataka radi provjere identiteta Korisnika, plate?ne sposobnosti Korisnika, pru?anja ugovorene usluge, obra?una i naplate tro?kova, dostave/isporuke naru?enih proizvoda/usluga, kontaktiranja s Korisnikom ako je to potrebno u vezi s pru?anjem usluge, te drugih radnji povezanih sa sklapanjem i izvr?enjem ugovora u skladu sa zakonom.

  6. Kome se obratiti

  Svoja prava iz u odnosu na osobne podatke Korisnik mo?e ostvariti obra?anjem na adresu sjedi?ta THE BIRD-a.

  7. Izmjene, dopune i prijelazne odredbe Politike

  Politika stupa na snagu i na nove se Korisnike po?inje primjenjivati na dan objave.

  8. Primjena Politike

  Ovi uvjeti kori?tenja primjenjuju se od 25.05.2018. godine do opoziva od strane dru?tva THE BIRD.

  Where would you like your beers delivered to?

  It can be a different country to your billing address.
  Croatia is set as shipping country.

  Please note: Changing shipping country from, or to, Croatia will empty your cart due to different currencies.

  Click here for Help and FAQ

  15% OFF YOUR FIRST ORDER

  Sign up to receive 15% off your first order.
  You’ll also get new releases and exclusive discounts in your inbox.

  Cart
  • No products in the cart.

  /这里只有精品99

  HoME/ֻоƷ99